صنعت تلویزیون

امروزه تلویزیون به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده است. از این رو

صنعت و تکنولوژی به کار رفته در این دستگاه ها روز به روز در حال پیشرفت میباشد.

اما این پیشرفت با نقص هایی همراه است. که در برخی برند ها بیشتر و در برخی

برند ها کمتر میباشد. در مقاله زیر دلیل اصلی خط افتادن LCD را بررسی میکنیم.

ادامه مطلب