آموزش – تعویض هارد لپتاپ

برای تعویض هارد لپتاپ، ابتدا تصاویر را با دقت مشاهده نمایید و در جدا کردن هارد لپتاپ دقت کامل را به خرج دهید.

Image #1

Image #2

مرحله 1 : 

برای خارج نمودن هارد لپتاپ ابتدا باید مراحل زیر را انجام دهید:

  •  باطری لپتاپ را خارج کنید
  • پیچ های نشان داده شده در عکس را باز کنید
  • پانل پشتی را طبق عکس به طرف بالا بکشید و باز کنید
 
 
هارد لپتاپ 2هارد لپتاپ

مرحله 2 : 

  • هارد را به طرف بالا هل دهید
  • هارد را از پشت گرفته و در بیاورید
 
 هارد لپتاپ