برخی از فواید ریجستر شدن:

1. بهره مندی از آپدیت ها بصورت رایگان

2.  بهره مندی از فایل های اشتراکی موجود در وبسایت Ifix

3. حضور رایگان در کارگاه های آموزشی

4. بهره مندی رایگان از فیلم های آموزشی

5. بهره مندی از نقشه های مرتبط الکترونیکی

6. پشتیبانی فنی اختصاصی