بیشتر بدانید:

 

پروگرامرهایی که توانایی پروگرام انواع NAND  و… را در تیپ های مختلف دارند