بیشتر بدانید:

اطلاعات صفحه نمایش که با عدد و حروف شروع می شود. مانند: C 68 24